چتر

چه حالی میده وقتی آدم چتر یکی میشهشیطان و برعکس چه حالگیریی میشه وقتی چترت میشن(گهی پشت به زین و گهی زین به پشت) !!!

بعضیا که کارشون از چتر گذشته و بیشتر شبیه بختک میمونه همچین میافتن رو زندگیت که نفس نمیتونی بکشی، اگه خونتون باشه که تا کل محتویات یخچال رو خالی نکنه و تهشو جارو نکشه بی خیال نمیشه !!!!!!تعجب

تازه باید تموم اتفاقات زندگیشو سر فرصت برات تعریف کنه ،حالا فکر کن قراره جایی بری که دیگه انقدر دیر میشه مجبوری بیخیال بشی و ببینی چطور میتونی چتر طرف رو ببندی بنابراین چتر کسی نشین که بالاخره یه روز چترتون میشن !!!!عصبانی

 

/ 9 نظر / 4 بازدید